Zbieranie środków w formie elektronicznej – czy to zbiórka publiczna?

Nasi klienci zajmują się nie tylko działalnością gospodarczą, ale również coraz częściej angażują swój czas i zaangażowanie w szczytne cele. Spotykamy się z ich wątpliwościami, czy informowanie i zbieranie środków na cel charytatywny np. przez fundację jest zbiórką publiczną a przez to czy podlega obowiązkowi zgłoszenia.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 14 marca 2014 r.o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2014 r.) zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), oraz na cele religijne. Jako miejsca publiczne ustawa definiuje miejsca ogólnodostępne, a w szczególności ulice, place, parki i cmentarze.

Ustawa z 14 marca 2014 r. zastąpiła ustawę z roku 1933 [sic!], która wymagała, by na każdą formę zbierania pieniędzy na cel publiczny uzyskać zgodę urzędową. Zbiórki elektroniczne – np. przelewy – nie wymagają one ani pozwolenia na zbiórkę, ani zgłoszenia. W tym wypadku przejrzystość i możliwość sprawdzania zapewniona jest dzięki technologii (przepływ pieniędzy jest rejestrowany).

Zbieranie funduszy na remont pomieszczeń na świetlicę za pośrednictwem wpłat na konto bankowe nie jest zatem zbiórką publiczną w rozumieniu ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych, zatem nie ma potrzeby rejestracji takiego przedsięwzięcia.