Kiedy pracodawca ma obowiązek konsultacji z radą pracowników

Co do zasady interesy pracowników wobec pracodawcy powinna reprezentować organizacja związkowa.  Jeżeli takiej organizacji nie ma, to w zakładzie pracy powinna istnieć rada pracowników. Jest ona obowiązkowa jeżeli pracodawca zatrudnia powyżej 50 pracowników.

Uprawnienia i funkcje rady pracowników są uregulowane w ustawie z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Zgodnie z art. 13 tej ustawy, pracodawca powinien przekazywać radzie pracowników informacje dotyczące:

  1)   działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;

  2)   stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;

  3)   działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.


Informacje są przekazywane w razie przewidywanych zmian lub na pisemny wniosek rady. W zakres informacji, które muszą być przekazywane do konsultacji rady pracowników wchodzą m.in. zmiany regulaminu pracy dotyczące systemów rozkładu czasu pracy czy planowane przejście zakładu pracy na innego pracodawcę. Nie muszą być natomiast konsultowane zmiany regulaminu wynagradzania nawet jeśli prowadzą do pogorszenia się sytuacji ekonomicznej pracowników.

W wyżej określonych sprawach rada pracowników przedstawia opinię, jednak ta opinie nie jest wiążąca dla pracodawcy i nie może zmusić go do dostąpienia od planowanych zmian. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy konsultacje są obligatoryjne w przypadku sytuacji wymienionych w pkt 2 i 3 powyżej. Brak konsultacji jest natomiast wykroczeniem.