Praktyka budownictwa infrastrukturalnego

Nasz zespół posiada unikalną wiedzę związaną z prowadzeniem dużych projektów infrastrukturalnych od strony prawnej. Nasze doradztwo pozwala klientowi na zrealizowanie całej inwestycji od momentu ubiegania się o zamówienie, po jego pomyślne zakończenie i wsparcie podczas okresu gwarancyjnego. Zazwyczaj doradzamy wykonawcom realizującym duże projekty infrastrukturalne w formule buduj lub projektuj i buduj. Swobodnie poruszamy się po wzorcu umowy FIDIC. Swoją pomoc oferujemy już na etapie ubiegania się o zamówienie publiczne. 

Nasze usługi polegają w szczególności na:

  • analizie materiałów przetargowych,
  • pomocy w formułowaniu pytań do Zamawiającego,
  • analizie i przygotowywaniu odwołań zarówno w odniesieniu do treści ogłoszenia o zamówieniu, jak również od decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty,;

dokonujemy również analizy poprawności formalnej przygotowanej oferty, jak również

  • doradzamy i przygotowujemy projekty pism i odpowiedzi do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytania, w tym na te dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa czy też rażąco niskiej ceny.

Posiadamy doświadczenie w zakresie reprezentacji klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak również przed Sądami Okręgowymi w wyniku wniesienia skargi na wyrok KIO. 

Pomagając Zamawiającym, posiadamy doświadczenie w zakresie przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym wzoru umowy, jak również w zakresie doradztwa zamawiającym podczas procedury przetargowej aż do momentu podpisania umowy. 

Pomagamy również w zakresie analizy gwarancji wadialnych, zwrotu zaliczki czy też należytego wykonania umowy. Możemy pochwalić się doradztwem podczas kilkudziesięciu postępowań przetargowych, które zakończyły się podpisaniem umowy w trybie zamówień publicznych przez naszych klientów. 

Drugim obszarem jest doradztwo w zakresie realizowanej umowy infrastrukturalnej (umowy o roboty budowlane) w zakresie prawidłowej i terminowej realizacji zadania od strony formalnej, wskazywaniu ryzyk, tworzeniu ścieżek krytycznych, formułowaniu roszczeń wobec zamawiającego, szukaniu skutecznych rozwiązań mających na celu mitygację ryzyka, zabezpieczaniu interesów reprezentowanej strony, ustalaniu sposobu realizacji, negocjowaniu zmian i odstępstw od umowy, rozwiązywaniu sporów. 

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie tworzenia umów konsorcjalnych, zabezpieczaniu interesów stron podczas wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, negocjowaniu tego typu umów. 

Osobną kwestią jest pomaganie klientom podczas zmiany umowy, zlecaniu robót dodatkowych lub uzupełniających. 

Nasze doradztwo obejmuje zarówno okres realizacji umowy, jak również okres gwarancyjny po zrealizowaniu zadania. 

Uważamy, że zapewnienie managera kontraktu dla projektu jest znaczną oszczędnością, bowiem mityguje on ryzyka, na czas wskazuje na problemy, nie dopuszcza do sporów, a w przypadku ich zaistnienia dąży do ich rozwiązania zamiast rozstrzygania przez sąd. W tym celu wykorzystujemy swoje umiejętności w zakresie mediacji, by nie doprowadzać do eskalacji problemu i rozstrzygania go w sądzie. 

Pomagamy zrealizować projekt na czas, chroniąc w maksymalny sposób interesy naszego klienta. Uważamy się za specjalistów w tej dziedzinie.