Możemy pochwalić się 10 letnim doświadczeniem w zakresie działalności w obszarze zamówień publicznych. Nasz zespół posiada zarówno doświadczenie w zakresie obsługi zamawiających jak i wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Po stronie wykonawców największe doświadczenie posiadamy w zakresie doradztwa przy realizacji zamówień na roboty budowlane powyżej progów unijnych. Nasze usługi polegają w szczególności na: analizie materiałów przetargowych, pomocy w formułowaniu pytań do Zamawiającego, analizie i przygotowywaniu odwołań do Zamawiającego zarówno w odniesieniu do treści ogłoszenia o zamówieniu, jak również od decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty; dokonujemy również analizy poprawności formalnej przygotowanej oferty, jak również doradzamy i przygotowujemy projekty pism i odpowiedzi do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytania, w tym na te dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa czy też rażąco niskiej ceny. Posiadamy doświadczenie w zakresie reprezentacji klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak również przed Sądami Okręgowymi w wyniku wniesienia skargi na wyrok KIO. Pomagając Zamawiającym, posiadamy doświadczenie w zakresie przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym wzoru umowy, jak również w zakresie doradztwa Zamawiającym podczas procedury przetargowej aż do momentu podpisania umowy. Pomagamy również w zakresie analizy gwarancji wadialnych, zwrotu zaliczki czy też należytego wykonania umowy. Możemy pochwalić się doradztwem podczas kilkudziesięciu postępowań przetargowych, które zakończyły się podpisaniem umowy w trybie zamówień publicznych przez naszych klientów. Doradzamy również klientom w zakresie prawa zamówień publicznych podczas realizacji umowy, poprzez pomoc w uzyskaniu zamówień dodatkowych, uzupełniających czy też zmiany umowy o zamówienia publiczne. Działamy czynnie w pracach forum inwestycyjnego, które ma na celu poszukiwanie dialogu pomiędzy wykonawcami oraz zamawiającymi, szukając mechanizmów umożliwiających bardziej efektywne realizowanie zadań opartych o prawo zamówień publicznych. Doradztwo świadczymy zarówno dla podmiotów polskich, jak i koncernów międzynarodowych, w języku polskim jak i angielskim.